Avís legal

L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès manté aquest portal web amb l'objectiu de facilitar l'accés a informació institucional actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se'ns assenyali amb la màxima celeritat possible. No obstant l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès  no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

En conformitat a l’establert a les lleis 15/1999, 34/2002, 37/2007 s’informa del següent:

 • Titularitat de la pàgina web.
 • Reproducció de continguts propis.
 • Protecció de dades personals.
 • Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions.
 • Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies).

Titularitat de la pàgina web

 • Domini: www.lesfranqueses.org/.
 • Titular: Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
 • Adreça: Ctra. de Ribes, 2 - 08520.
 • Telèfon: (34) 938 467 676.
 • Adreça electrònica: aj.franqueses@lesfranqueses.cat
 • CIF:  P0808500C.
 • Dades registrals: Registre d’ens locals de la Generalitat de Catalunya.

Reproducció de continguts propis

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D'acord amb aquesta normativa, l'Administració permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l'obra i, a més, la transformació de l'obra per fer-ne obres derivades, sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

 • No desnaturalitzar el sentit de la informació.
 • Citar sempre la font de la informació.
 • Mencionar la data de l'última actualització de la informació.

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d'altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d'obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l'ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d'explotació de les obres. En els continguts on s'apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s'hi estableixin.

No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Protecció de dades personals

En diverses pàgines del web institucional de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, es sol·licita als usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etcètera, per tal de dur a terme la gestió o servei que han sol·licitat, i amb el compliment de les condicions de seguretat i confidencialitat que exigeix la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers de l'Ajuntament d’acord amb la legislació o la normativa vigent en cada cas.

L’Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, i també la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat d’aquestes dades.

L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

D’acord amb la normativa de protecció de dades, la persona interessada pot exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

Respecte l’exercici d’aquests drets:

 • Dret d’accés: saber quines dades de la persona interessada té l’Ajuntament.
 • Dret de rectificació: rectificar unes dades errònies de la persona interessada.
 • Dret de cancel·lació: eliminar unes dades de la persona interessada.
 • Dret d’oposició: demanar que es deixin de tractar unes dades de la persona interessada.
Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:
 • Es requereix omplir un model general de sol·licitud i lliurar-lo presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana conjuntament amb una fotocòpia del DNI.
 • El dret d’accés només es pot exercir un cop cada any, tret de motivació específica.
 • En cas d’exercir el dret de rectificació, cancel·lació o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.
 • L’Ajuntament denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents:
 1.  Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades.
 2.  Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries.
 3.  La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores.
 • A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent:
 1. Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores.
 2. Per tal d’aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte.
 3. En alguns casos pot ser impossible materialment satisfer el dret d’accés. Per exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible.

Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions

Algunes pàgines d'aquesta web contenen referències o enllaços a webs d'altres organitzacions. La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la pàgina web de destí. L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès no es responsabilitza ni de l'exactitud ni de l'actualització d'aquestes webs externes

Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)

Una galeta és un petit arxiu de dades que alguns llocs web escriuen en la seva unitat de disc quan es visita. Un arxiu galeta pot contenir informació com la identificació d'usuari i el lloc web ho utilitza per a rastrejar les pàgines que vostè a visitat. L'única informació personal que una cookie pot contenir, és la informació que vostè mateix li proporciona.

Una cookie no pot llegir dades de la seva unitat de disc, ni pot ser executada com un codi ni contenir virus.

Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar galetes. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.