Protecció de dades

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i l’article 12 del seu Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, us informem que les vostres dades de caràcter personal estan incorporades al fitxer corresponent, del que és Responsable l’Ajuntament de Les Franqueses del vallès, i són objecte de tractament per gestionar els serveis públics municipals de l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves funcions. No seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Ajuntament de Les Franqueses del vallès, Carretera de Ribes, núm 2 o al correu electrònic secretaria@lesfranqueses.cat.